EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

W dniu 1 stycznia 2010 roku weszły w życie przepisy wprowadzające do polskiego systemu prawnego nowe cywilne postępowanie – elektroniczne postępowanie upominawcze. Postępowanie to zostało unormowane w rozdziale zatytułowanym „Elektroniczne postępowanie upominawcze” (art. 50528 i następne Kpc). Jest to postępowanie o charakterze fakultatywnym, bo sprawa toczy się w tym postępowaniu tylko jeśli powód zdecyduje się złożyć pozew drogą elektroniczną. Nowelizacja ma na celu odciążenie sądów w sprawach drobnych roszczeń pieniężnych wnoszonych masowo przeciwko różnym osobom ale w identycznych stanach faktycznych. W Sądzie Rejonowym w Lublinie został utworzony XVI Wydział Cywilny, który rozpatruje pozwy wnoszone elektronicznie bez względu na wartość przedmiotu sporu, a swoją właściwością obejmuje całą Polskę. Akta sprawy prowadzi się w formie elektronicznej i w takiej też postaci podlegają udostępnianiu stronom. Do pozwu nie dołącza się dowodów. Za pośrednictwem Internetu powód uiszcza opłatę sądową. Nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym ma postać elektroniczną i jest dostępny na stronie www.e-sad.gov.pl po podaniu unikalnego kodu nakazu (20-znakowego) umieszczonego w lewym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego. Powód loguje się na sądowym serwerze. Loginem jest numer PESEL powoda jeżeli go posiada albo numer NIP dla przedsiębiorcy. Powód wnosi pozew o zapłatę poprzez wypełnienie elektronicznego formularza.
Warunkiem skutecznego wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną w tym postępowaniu jest uprzednie założenie konta w systemie teleinformatycznym.

W ramach elektronicznego postępowania upominawczego można złożyć do komornika za pośrednictwem internetu elektroniczny wniosek o wszczęcie egzekucji